คู่มือประชาชน

เป็นไฟล์ pdf ทั้งหมด

Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร[ ]100 kB
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ[ ]124 kB
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  .pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ ]105 kB
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21[ ]133 kB
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21[ ]133 kB
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf)การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา[ ]115 kB
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21[ ]133 kB
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf)การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22[ ]115 kB
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร[ ]110 kB
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33[ ]101 kB
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน[ ]100 kB
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32[ ]104 kB
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ[ ]123 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (2).pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (2)[ ]114 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249[ ]113 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิช.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ[ ]109 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์[ ]122 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณ[ ]113 kB
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน[ ]112 kB
Download this file (การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf)การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่[ ]101 kB
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย[ ]108 kB
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน[ ]100 kB
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  .pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ ]99 kB
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    .pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ ]100 kB
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต.pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต[ ]110 kB
Download this file (การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน[ ]112 kB
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญา[ ]111 kB
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ[ ]134 kB
Download this file (การแจ้งขุดดิน.pdf)การแจ้งขุดดิน[ ]105 kB
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ[ ]111 kB
Download this file (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน[ ]114 kB
Download this file (ทุน 16 หมู่บ้าน.pdf)ข้อมูลทุนประชากร 16 หมู่บ้าน[ ]971 kB
Download this file (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต.pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรั[ ]123 kB