องค์ความรู้

องค์ความรู้ ใน องค์กร

เป็นไฟล์ PDF ทั้งหมด

 

 

Attachments:
Download this file (คู่มือ-การจัดทำบัตรข้าราชการ.pdf)คู่มือ-การจัดทำบัตรข้าราชการ[ ]4712 kB
Download this file (คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี.pdf)คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี[ ]2220 kB
Download this file (คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านพัสดุ.pdf)คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านพัสดุ[ ]781 kB
Download this file (คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านวินัย.pdf)คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านวินัย[ ]1311 kB
Download this file (คู่มือ-การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ.pdf)คู่มือ-การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ[ ]479 kB
Download this file (คู่มือ-การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-และผู้ป่วยเอดส์.pdf)คู่มือ-การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-และผู้ป่วยเอดส์[ ]577 kB
Download this file (คู่มือ-แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf)คู่มือ-แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน[ ]4491 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน-ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ2560[ ]4400 kB
Download this file (คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ.pdf)คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ[ ]5040 kB
Download this file (เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ควบคุมอาคาร.pdf)เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ควบคุมอาคาร[ ]22 kB
Download this file (เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย-ภาษีโรงเรือนที่ดิน-ภาษีบำรุงท้องที่.pdf)เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย-ภาษีโรงเรือนที่ดิน-ภาษีบำรุงท้องที่[ ]27 kB
Download this file (แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.pdf)แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ[ ]2702 kB