แสดง # 
ชื่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคป
รายงานการรับเรื่องร้องเรียน กรณี การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ ตำบลห้วยยาบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยบา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ หมู่ 8 - บ้านห้วยไซ หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ
สอบราคาจ้างถมดินพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่
สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป