ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๕๙ รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๑  รายการ ประจำปี  ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศ) การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จะกระทำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน ในวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา 10.00น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว สามารถเข้าดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดนี้ได้ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น. ณ สถานที่ที่จะขายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – 10.3oน. และเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 1o.45น. เป็นต้นไป 

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑.ผู้เข้าเสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง

๒.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย

๓.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๔.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้นกันเช่นกัน

๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๖.หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการการขายทอดตลาดจะพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาเหมารวมสูงสุดทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด

๗.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งสิทธิที่จะถอนพัสดุออกจากการขายทอดตลาดหากราคาที่ผู้เสนอสูงสุดนั้นยังต่ำกว่าราคากลาง และผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๘.ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องชำระเงินสดเต็มจำนวน หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาดพัสดุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๙.หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้และนำพัสดุออกขายทอดตลาดอีก หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดในชั้นเดิมผู้ซื้อเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.ผู้ซื้อต้องนำพัสดุออกจากบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบทันทีภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากไม่ขนย้ายไปภายในกำหนดและไม่มีเหตุผลอันควร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจะยึดเงินที่รับชำระตามข้อ ๘ ทันที และจะถือว่าผู้ซื้อสละกรรมสิทธิ์พัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นให้ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

๑๑.การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ผู้ซื้อต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่ทรัพย์สินอื่นของทางราชการที่ไม่ได้มีอยู่ในบัญชีรายละเอียดพัสดุที่ขายทอดตลาด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหาย นั้น

๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลังการขายทอดตลาดพัสดุเสร็จสิ้นและได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ที่งานพัสดุกองคลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์  053-984159  ต่อ ๑๓

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                          

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                               มานพ  กาบเปง

                                                                          (นายมานพ  กาบเปง)

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ลงวันที่  11  กันยายน  2558

ลำดับที่

รายการ

หมายเลขครุภัณฑ์

จำนวน

 
 

1

เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม

087 49 0001

1 เครื่อง

 

2

โต๊ะประชุมเหล็กปูโฟเมก้าขาว

400 45 0032

1 ตัว

 

3

โต๊ะประชุมเหล็กปูโฟเมก้าขาว

400 45 0033

1 ตัว

 

4

โต๊ะประชุมเหล็กปูโฟเมก้าขาว

400 45 0034

1 ตัว

 

5

โต๊ะประชุมเหล็กปูโฟเมก้าขาว

400 45 0036

1 ตัว

 

6

โต๊ะประชุมเหล็กปูโฟเมก้าขาว

400 45 0056

1 ตัว

 

7

โต๊ะอเนกประสงค์

400 47 0057

1 ตัว

 

8

โต๊ะอเนกประสงค์

400 47 0058

1 ตัว

 

9

โต๊ะอเนกประสงค์ 75x180 ซม.

400 54 0101

1 ตัว

 

10

โต๊ะอเนกประสงค์ 75x180 ซม.

400 54 0102

1 ตัว

 

11

โต๊ะอเนกประสงค์ 75x180 ซม.

400 54 0103

1 ตัว

 

12

เก้าอี้ระดับ 3-6

401 39 0002

1 ตัว

 

13

เก้าอี้ระดับ 3-6

401 39 0004

1 ตัว

 

14

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0071

1 ตัว

 

15

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0072

1 ตัว

 

16

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0075

1 ตัว

 

17

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0084

1 ตัว

 

18

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0086

1 ตัว

 

19

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0098

1 ตัว

 

20

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0110

1 ตัว

 

21

เก้าอี้ประชุมบุนวม สีน้ำเงิน

401 45 0126

1 ตัว

 

22

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0176

1 ตัว

 

23

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0178

1 ตัว

 

24

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0186

1 ตัว

 

25

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0202

1 ตัว

 

26

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0219

1 ตัว

 

27

เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงินมีพนักพิงหลัง

401 53 0223

1 ตัว

 

28

เก้าอี้ประชุมบุนวม

401 54 0273

1 ตัว

 

29

เครื่องโทรศัพท์ ปุ่มสีดำ

423 41 0001

1 เครื่อง

 

30

เครื่องดูดฝุ่น MOULINEX

438 40 0001

1เครื่อง

 

31

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

153 51 0001

1 อัน

 

32

โทรทัศน์สี Daewoo ขนาด 20”

456 39 0001

1 เครื่อง

 

33

ไมโครโฟน

458 47 0018

1 เครื่อง

 

34

ไมโครโฟน

458 47 0019

1 เครื่อง

 

35

ไมโครโฟน

458 47 0020

1 เครื่อง

 

36

ไมโครโฟน

458 47 0021

1 เครื่อง

 

37

ไมโครโฟน

458 47 0022

1 เครื่อง

 

38

ไมโครโฟน

458 47 0023

1 เครื่อง

 

39

ไมโครโฟน

458 47 0024

1 เครื่อง

 

40

ไมโครโฟน

458 47 0025

1 เครื่อง

 

41

ไมโครโฟน

458 47 0026

1 เครื่อง

 

42

ไมโครโฟน

458 47 0027

1 เครื่อง

 

43

ไมโครโฟน

458 47 0028

1 เครื่อง

 

44

ไมโครโฟน

458 47 0029

1 เครื่อง

 

45

ไมโครโฟน

458 47 0030

1 เครื่อง

 

46

ไมโครโฟน

458 47 0031

1 เครื่อง

 

47

ไมโครโฟน(สำหรับประธาน)

458 47 0032

1 เครื่อง

 

48

เครื่องรับส่ง yaesu ft212

461 39 0001

1 เครื่อง

 

49

คลิปแอมป์วัดกระแสสลับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ วัดแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 โวล์

903 49 0001

1 เครื่อง

 

50

ไวแว๊ป yashica สีดำ

453 39 0001

1 อัน

 

51

เครื่องพิมพ์แบบชนิดหัวพ่น ยี่ห้อ

บราเธอร์ รุ่น MFC295CN

416 53 0011

1 เครื่อง

 

52

ตู้อลูมิเนียม 4 บาน

712 40 0001

1 ตู้

 

53

กล้องถ่ายรูป Ricoh ชนิด single

452 39 0001

1 อัน

 

54

เครื่องเล่น DVD โซนี่ สีดำ

455 52 0002

1 เครื่อง

 

55

เครื่องเล่น DVD โซนี่ สีดำ

455 52 003

1 เครื่อง

 

56

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5x20

474 54 0001

1 เส้น

 

57

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5x20

474 55 0004

1 เส้น

 

58

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5x20

475 55 0005

1 เส้น

 

59

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5x20

476 55 006

1 เส้น

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ลงวันที่  11  กันยายน  2558

ลำดับที่

รายการ

หมายเลขครุภัณฑ์

จำนวน

 
 

1

รถยนต์บรรทุกดีเซล Mitsubishi ทะเบียน บน 35 ลำพูน สีน้ำเงิน

006 50 0001

 

1 คัน