ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***********************

 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,154,284.-บาท(-สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,586,550.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบเชื่อถือ

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไปอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

8. ผู้ชนะการประมูลจ้างต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4 และไม่เกิน 10,000 บาท/การประมูล

9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

          (1)    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง           บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          (2)    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-                         Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          (3)    คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ           รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 ตุลาคม 2558ระว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่27ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ)  จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  28 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   

กำหนดการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558เวลา 10.00น.โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ลำพูน เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558ระหว่างเวลา 11.00 น. – 11.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ)หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน หรือทางเว็ปไซต์ www.huaiyab.go.th หรือผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-984159-60ต่อ 13ในวันและเวลาราชการ

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท(-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่16 ตุลาคม 2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.huaiyab.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-984159-60 ต่อ 13  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 7 ตุลาคม 2558

 

 

                                                                        มานพ  กาบเปง

                                                                    (นายมานพ  กาบเปง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ