สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๑,๖๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ)ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ราคาชุดละ ๗๐๐.๐๐ บาท ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๘๔๑๕๙-๖๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                            มานพ  กาบเปง

                                                                                                                        (นายมานพ  กาบเปง)

                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ