สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บ้านห้วยม่วง-ไร่พัฒนา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ)ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้่วยยาบ  ราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๘๔๑๕๙-๖๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                           มานพ  กาบเปง

                                                                          (นายมานพ  กาบเปง)

                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ