สอบราคาจ้างถมดินพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถมดินพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๔,๙๒๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)แต่วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ)ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๘๔๑๕๙-๖๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                   มานพ  กาบเปง

(นายมานพ กาบเปง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ