ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง  ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 โครงการ

*****************************

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์เชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้าง เสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ราคากลาง 291,900.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

                                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                     1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 145,950.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

                   2.ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการคำนวณ ปริมาณวัสดุ ตลอดจนราคาวัสดุ ค่าแรง ของงานในโครงการที่จะเสนอราคาเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในราคาที่เสนอ และจะนำรายการประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมาเป็นเกณฑ์การคำนวณ หรือยกเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังว่ารายการประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบไม่ถูกต้องไม่ได้เพราะราคากลางเป็นเพียงหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณเท่านั้น

                   3.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

                   4.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemmemt Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   5.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลเสนอของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้

                   6.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให่แก่ “อบต.” ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

                   7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   กำหนดรับใบเสนอราคา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในระหว่างวันที่ 9-14  มีนาคม 2560  ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-984159 ต่อ 13 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

                             ประกาศ ณ วันที่  8  มีนาคม 2560

 

 

ประกาศผลการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย 

หมู่ 16,4,8,7,10,3,11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน