รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑