งบแสดงฐานะทางการเงิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑