หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เรื่อง หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑