งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑