ปลูกต้นไม้และเกี่ยวข้าว

 

ปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560

และต่อด้วยกิจกรรมเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธธิต ณ ศูนย์พ่อดอยหมัด