ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ร่วมในงาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริบุญชัย ประจำปี 2560

 

 

          ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจัดขึ้นทุกปี เพราะถือว่าพระธาตุหริภุญชัยเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญหนึ่งในแปดพระธาตุเจดีย์ของประเทศไทย น้ำที่นำมาสรงองค์พระธาตุนั้นเป็นน้ำสรงพระราชทาน น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำสรงของประชาชน วัตถุประสงค์ของประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย