โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ลำไย ปี 2559

     สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ลำไย ปี 2559 โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอบ้านธิ และนายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ร่วมเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกต้นกล้วยเกี่ยวก้อยด้วยผักสวนครัว

      ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมใจเป็นหนึ่งช่วยกันปลูกต้นกล้วย และพืชผักสวนครัว"โครงการปลูกต้นกล้วยเกี่ยวก้อยด้วยผักสวนครัว" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร อบต.ห้วยยาบ