“โครงการปลูกนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

     เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ห้วยยาบ เป็นประธานในการจัด“โครงการปลูกนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ อบต.ห้วยยาบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

       เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ห้วยยาบ เป็นประธานการประชุม ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้สมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาบ ออมเงินออมบุญเพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในชุมชน และเยี่ยมชม Smart Farm ณ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ