กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการประกวดถาพถ่ายส่งเสริมเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวง ที่เมืองลำพูน โดยมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑-๒๒ พฤศจิกายนเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนในตัว