กำหนดการออกหน่วยให้บริการ

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขยายความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมกำหนดออกหน่วยให้บริการ รับขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนรายใหม่และรับชำระเงินสมทบรายเดือนแก่ผู้ประกันตนตามมารตรา ๔๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์แก่ประชาชน