การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนกระทรวงมหาดไทย

 

 
   

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้
 1. การติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่

 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจอสบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม

 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

 (1) เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง

 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทำให้อัตราภาษีบำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป

 (1) เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

 (4) การขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี

  3. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
 6. จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
399 .14 .ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทร. 0 5398 4159
www.Huaiyab.go.th
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

สถานที่ให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
399 .14 .ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทร. 0 5398 4159
www.Huaiyab.go.th
/ติดต่อด้วยตนเองณ หน่วยงาน

(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :31 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

(หมายเหตุ: (สำนักงานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกแห่ง และเมืองพัทยา))

1 วัน

-

 

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษี

(หมายเหตุ: (สำนักงานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยา))

30 วัน

-

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

3)

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

หมายเหตุ-

-

4)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

-

5)

 

หนังสือมอบอำนาจ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

6)

 

ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ของปีก่อน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าธรรมเนียมภาษีบำรุงท้องที่

(หมายเหตุ: (เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา
ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ))

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 399 ม.14 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทร. 0 5398 4159 www.Huaiyab.go.th

(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

หมายเหตุ

-

 

 

 

 
   

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)พระราชบัญญัติภาษีบำรงุท้องที่ พ..2508

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:สำเนาคู่มือประชาชน 21/08/2015 12:09

 

ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

..........................................................

 

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                จังหวัดลำพูน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   5  เมษายน พ.ศ.2559

 

                                                   มานพ  กาบเปง

                                              (นายมานพ   กาบเปง)

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ