ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

                             

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔

---------------------

                       

               ตามที่จังหวัดลำพูนสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้จัดทำแผนปฏิบัติการการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 4 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)    เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ   ณ   วันที่ 27   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                              มานพ  กาบเปง

                                                                          (นายมานพ กาบเปง)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

Attachments:
Download this file (CCF23052560.pdf)CCF23052560.pdf[ ]507 kB

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ที่   183    /๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

------------------------------

               ตามที่จังหวัดลำพูนสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 4 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

               ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ป.ป.ช.  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

      1   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ                          ประธานกรรมการ

      2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ                            กรรมการ

      3.  หัวหน้าสำนักปลัด                                                     กรรมการ

               4.  ผู้อำนวยการกองคลัง                                                  กรรมการ

               5.  ผู้อำนวยการกองช่าง                                                  กรรมการ 

               6.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                กรรมการ

               7.  นิติกร                                                                    กรรมการและเลขานุการ

               ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                         สั่ง ณ วันที่  27    เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

                                                                    มานพ  กาบเปง

                                                                 (นายมานพ กาบเปง)

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

Attachments:
Download this file (CCF23052560_0001.pdf)CCF23052560_0001.pdf[ ]625 kB