ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

..........................................................

 

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                จังหวัดลำพูน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   5  เมษายน พ.ศ.2559

 

                                                   มานพ  กาบเปง

                                              (นายมานพ   กาบเปง)

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔

 

                             

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔

---------------------

                       

               ตามที่จังหวัดลำพูนสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้จัดทำแผนปฏิบัติการการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 4 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)    เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ   ณ   วันที่ 27   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                              มานพ  กาบเปง

                                                                          (นายมานพ กาบเปง)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

Attachments:
Download this file (CCF23052560.pdf)CCF23052560.pdf[ ]507 kB