ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

      กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มยังคงเป็นการจ่ายขั้นบันไดเหมือนเดิม !!!!
โดยไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนละ 100 บาท ตามที่มีการแชร์เกิดขึ้น
- อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน
- อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 700 บาท/เดือน
- อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 1000 บาท/เดือน ดังเดิม

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562