ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยยาบทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในวันอาิทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.

 

(ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.อบต.)